یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید 

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید 

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید

یک شب حتما از آسمان ستاره خواهد بارید


Glittery Girl Star Shine

/ 6 نظر / 16 بازدید
دکتر متین روانی(اهریمن خاموش سابق!!!)

ای ساربان آهسته ران..کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود..

دکتر متین روانی(اهریمن خاموش سابق!!!)

ای صورت پهلو به تبدل زده! ای رنگ من با تو به دل یکدله کردن، تو به نیرنگ گر شور به دریا زدنت نیست از این پس بیهوده نکوبم سر سودازده بر سنگ با من سر پیمانت اگر نیست نیایم چون سایه به دنبال تو فرسنگ به فرسنگ من رستم و سهراب تو! این جنگ چه جنگی است گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم ننگ یک روز دو دلباخته بودیم من و تو! اکنون تو ز من دل‌زده‌ای! من ز تو دلتنگ ...

دکتر متین روانی

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت،سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض :یار تنهایی من با من گفت هر کجا لرزیدی از سفرترسیدی تو بگو، از ته دل من خدا را دارم...

دکتر متین روانی

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت،سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض :یار تنهایی من با من گفت هر کجا لرزیدی از سفرترسیدی تو بگو، از ته دل من خدا را دارم...

دکتر متین روانی

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت،سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض :یار تنهایی من با من گفت هر کجا لرزیدی از سفرترسیدی تو بگو، از ته دل من خدا را دارم...

دکتر متین روانی

من بی تو شروع اتفاقی تلخم تکرار خودم بین اتاقی تلخم اینجا همه چیز تلخ تلخ تلخ است من بی تو درون باتلاقی تلخم ______________________________________ من بی تو تمام خویش را می بازم از این دنیا جهنمی می سازم پر دردترین کودک این شهر منم هر روز پر از شادی بی آغازم