عاشق به غیر نظر نمی کند

امیری به زاده گفت:من عاشق توام.

زاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.

امیر برگشت و دید هیچکس نیست.

زاده گفت:عاشق نیستی,عاشق به غیر نظر نمی کند .

/ 0 نظر / 8 بازدید