این روزها

حالم خوب است

خوب ِ خوب !!

نه نشانی از دلتنگی

نه روزنی از سیاهی

و نه وسوسه ای از دل بسـتگی! ! ! 

. . .نوشتنم را

بهانه ای نیست

جز گفتن این که

"من"

بعد از "تو"

به هیچ "او"یی

اجازه ی "ما" شدن

نداده ام

/ 0 نظر / 9 بازدید